🌺 Viva Seniorzy 🌺 11-12 października 🌺 Czekamy na Was!  

Organizator:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego - ROPS w Poznaniu

Podziel się

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej współorganizatorem Targów Viva Seniorzy.

Na poziomie województwa wielkopolskiego kluczową instytucją kreującą politykę społeczną i koordynującą jej wdrażanie jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego odpowiada na potrzeby mieszkańców Wielkopolski w sposób bezpośredni i pośredni poprzez realizację zadań w wielu obszarach, m.in. ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy i polityki społecznej. Zadania realizowane na rzecz Wielkopolan w formie bezpośredniej to np. prowadzenie szpitali czy placówek kształcenia ustawicznego, prowadzenie Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. Większość z zadań realizowanych przez SWW skupia się na wsparciu pośrednim, świadczonym przez inne instytucje czy organizacje pozarządowe. Samorząd Województwa Wielkopolskiego finansuje swoje zadania w obszarze polityki społecznej z różnych źródeł (finance mix) m.in. wpływów z podatków od osób fizycznych i firm, środków z Unii Europejskiej czy funduszy celowych np. przeznaczonych na pomoc osobom z niepełnosprawnościami czy też przeciwdziałanie uzależnieniom.

W obszarze polityki społecznej większość tych zadań realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Jego głównym zadaniem jest tworzenie założeń i koordynowanie wdrażania regionalnej polityki społecznej, której priorytety określone są Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Oznacza to przede wszystkim czuwanie nad tym, aby instytucje systemu polityki społecznej działały sprawnie i udzielały dobrej jakości i skutecznego wsparcia Wielkopolanom w rozwiązywaniu ich problemów. Ponadto ROPS realizuje szereg konkretnych zadań wynikających z poszczególnych aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

ROPS w Poznaniu realizując politykę społeczną opartą na regule 3 „W” – wrażliwości, wyobraźni, współuczestnictwa, prowadzi działania oraz uruchamia nowe inicjatywy wspierające i wzmacniające mieszkańców, instytucje pomocy i integracji społecznej, ich kadrę oraz system, m.in. poprzez zawieranie wielosektorowych partnerstw, prowadzenie działań służących wyrównywaniu potencjału i zasobów społecznych Regionu oraz wzmacnianie zaradności obywateli. ROPS w Poznaniu, poprzez prowadzone przez siebie przedsięwzięcia, dąży do poszerzania sfer aktywności społecznej oraz udziału obywateli w tworzeniu i realizacji polityki społecznej.

Po więcej informacji o Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej zapraszamy na stronę internetową www.rops.poznan.pl.